Werkwijze van ImpulsNU

ImpulsNU hecht bijzonder veel waarde aan een systematische werkwijze. Op deze manier zal de begeleiding optimaal verlopen. De volgende stappen zullen worden puber 2gevolgd:

Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch (06 53218828) of per e-mail (info@impulsnu.nl)

Kennismakingsgesprek

ImpulsNU hecht veel waarde aan een kennismakingsgesprek. In dit gesprek stellen ouders en ImpulsNu samen vast of vraag en aanbod bij elkaar aansluiten. Indien dit zo blijkt te zijn, volgt een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de hulpvraag en de achterliggende problematiek. Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie bij de hand heeft. Bijvoorbeeld: toetsgegevens van school,  RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen.

Onderzoek

ImpulsNU kan een pedagogisch-didactisch onderzoek verrichten. Dit zal dan gericht worden afgenomen op de probleemstelling. Verschillende erkende toetsen zullen hierbij als leidraad dienen. Een gesprek met uw kind en eventuele observaties spelen ook een belangrijke rol. Indien al eerder bij uw kind een gericht psychologisch- en/of didactisch onderzoek is afgenomen, kan ImpulsNu het handelingsplan hierop aansluiten.

Handelingsplan

Na het onderzoek zal met behulp van de conclusies en adviezen een handelingsplan worden opgesteld. Dit is een plan waar precies in staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is, de inhoud van de begeleiding en wat het te bereiken einddoel is. Een handelingsplan wordt meestal opgesteld voor 12 weken. Het onderzoeksverslag en handelingsplan worden in een gesprek toegelicht.

Begeleiding

Mogelijkheden van begeleiding zijn: begeleiding tijdens schooltijd (als de school hiermee instemt), na school bij u aan huis.

  • Tijdens de begeleiding wordt het liefst gewerkt  met het schoolmateriaal van het kind in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs: lesboeken, huiswerk en de te leren toetsen die het kind toch al in de agenda heeft staan. Dit werkt efficiënt en bevordert de motivatie. Ook wordt er gebruik gemaakt van speciaal remediërend materiaal.
  • De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend en bij verzuim moeten de begeleidingen doorbetaald worden. Indien er (minimaal 24 uur) van te voren wordt afgezegd, kan er naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden. Er worden geen begeleidingen gegeven gedurende de schoolvakanties van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
  • Er is contact met de school van uw kind over afstemming van de begeleiding op de werkwijze van de school. Voor gesprekken met school is toestemming van de ouders nodig. Dit wordt altijd met de ouders overlegd en schriftelijk vastgelegd middels een toestemmingsformulier.

Evaluatie

Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Tijdens het evaluatiegesprek wordt afspraken gemaakt over een verlenging of afsluiting van de begeleiding.